Lỗi
  • JFolder::create: Could not create directory

Thủ tục công chứng văn bản về thừa kế

A- CÁC LO?I VAN B?N V? TH?A K?

1. Van b?n khai nh?n th?a k?

2. Van b?n th?a thu?n phân chia di s?n th?a k?

3. Van b?n t? ch?i di s?n th?a k?

B - CÁC GI?Y T? C?N CUNG C?P

1.     Ch?ng minh nhân dân, h? kh?u, H? chi?u (n?u là ngu?i nu?c ngoài ho?c ngu?i Vi?t Nam d?nh cu ? nu?c ngoài); c?a nh?ng ngu?i thu?c di?n hu?ng th?a k?.

2.     Gi?y t? ch?ng minh quan h? v?i ngu?i d? l?i di s?n th?a k? ( Gi?y khai sinh, so y?u lý l?ch ) c?a nh?ng ngu?i thu?c di?n hu?ng th?a k?

3.     Van b?n t? ch?i nh?n di s?n th?a k? h?p pháp c?a ngu?i thu?c di?n hu?ng di s?n th?a k? ( n?u có )

4.     Gi?y ?y quy?n/h?p d?ng ?y quy?n ( n?u có ) c?a ngu?i/nh?ng ngu?i thu?c di?n hu?ng di s?n th?a k?.

5.     Gi?y ch?ng t? c?a ngu?i d? l?i di s?n th?a k? ( Ho?c gi?y t? ch?ng minh ngu?i dó dã ch?t )

6.     Gi?y ch?ng t? c?a nh?ng ngu?i thu?c di?n hu?ng th?a k? ( n?u có )

7.     Di chúc h?p pháp ( n?u có )

8.     Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u v? tài s?n c?a ngu?i d? l?i di s?n th?a k?

9.     Thông báo công khai v? vi?c phân chia di s?n th?a k? dã du?c UBND Phu?ng noi thu?ng trú cu?i cùng c?a ngu?i d? l?i di s?n th?a k? ch?t xác nh?n không có khi?u ki?n ( Thông báo này do VPCC D?I AN so?n th?o )

 

C. TRÌNH T? ,TH? T?C CÔNG CH?NG

 Bu?c 1 : Ngu?i yêu c?u công ch?ng t?p h?p d? các gi?y t? theo hu?ng d?n r?i n?p t?i phòng ti?p nh?n h? so ( B?n photo và b?n g?c d? d?i chi?u ) ; H? so photo có th? n?p tr?c ti?p, G?i Fax, Email ho?c có th? yêu c?u nh?n h? so, tu v?n t?i nhà (có thù lao)

 

Bu?c 2: B? ph?n ti?p nh?n h? so s? ki?m tra h? so dã nh?n và các di?u ki?n công ch?ng, n?u th?y d? di?u ki?n thì s? nh?n h? so, n?u thi?u s? yêu c?u b? sung ho?c t? ch?i ti?p nh?n n?u không d? di?u ki?n công ch?ng theo Lu?t d?nh.

 

Bu?c 3: Ngay sau khi dã nh?n d? h? so, b? ph?n nghi?p v? s? ti?n hành so?n th?o Thông báo niêm y?t công khai v? vi?c khai nh?n di s?n th?a k? d? niêm y?t t?i UBND Phu?ng, noi có h? kh?u thu?ng trú cu?i cùng c?a ngu?i d? l?i di s?n th?a k? ch?t trong th?i gian 01 tháng. N?u không có khi?u ki?n gì trong th?i gian niêm y?t dó, VPCC D?I AN s? ti?n hành các th? t?c cu?i cùng v? khai nh?n/th?a thu?n phân chia di s?n th?a k? dó .

Ref.indexOf('.altavista.')!=-1

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Video Đại AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Thống kê truy cập

4408578
Hôm nay:Hôm nay:2716
Tháng này:Tháng này:100001
Tất cả:Tất cả:4408578

You are here