Lỗi
  • JFolder::create: Could not create directory

Thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền

A. GI?Y T? BÊN U? QUY?N C?N CUNG C?P:

 * Trong tru?ng h?p bên ?y quy?n là hai v? ch?ng, c?n có các gi?y t? sau :

1. Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u c?a bên ?y quy?n (c? v? và ch?ng)

2. H? kh?u c?a bên ?y quy?n ( c? v? và ch?ng)

3. Gi?y t? ch?ng minh quan h? hôn nhân c?a bên ?y quy?n ( Dang ký k?t hôn )

4. Gi?y ch?ng nh?n quy?n s? h?u tài s?n ( nhà, d?t, ôtô …) Ho?c gi?y t? làm can c? ?y quy?n khác ( Gi?y Dang ký kinh doanh, Gi?y m?i, Gi?y tri?u t?p…)

5. H?p d?ng u? quy?n có n?i dung ?y quy?n l?i ( N?u có )

 

* Trong tru?ng h?p bên ?y quy?n là cá nhân m?t ngu?i, c?n có các gi?y t? sau :

1. Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (n?u t? tru?c t?i nay s?ng d?c thân)

          B?n án ly hôn + gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân ( n?u dã ly hôn )

     2. Ch?ng t? c?a v? ho?c ch?ng + Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (n?u v? ho?c ch?ng dã ch?t)

      3. Gi?y t? ch?ng minh tài s?n riêng do du?c t?ng cho riêng, do du?c th?a k? riêng ho?c có tho? thu?n hay b?n án phân chia tài s?n (H?p d?ng t?ng cho, van b?n khai nh?n th?a k?, tho? thu?n phân chia tài s?n, b?n án phân chia tài s?n )

 

* Trong tru?ng h?p bên ?y quy?n là pháp nhân, c?n có thêm các gi?y t? sau :

1. Quy?t d?nh thành l?p/ Dang ký kianh doanh c?a pháp nhân

2. Quy?t d?nh b? nhi?m ngu?i d?ng d?u pháp nhân (d?i di?n theo pháp lu?t c?a pháp nhân) ho?c gi?y u? quy?n d?i di?n c?a pháp nhân n?u u? quy?n;

3. Ch?ng minh nhân dân, H? chi?u (n?u là ngu?i nu?c ngoài, ngu?i Vi?t Nam d?nh cu ? nu?c ngoài) ho?c gi?y t? h?p l? c?a ngu?i d?i di?n pháp nhân (b?n chính và b?n sao có ch?ng th?c).

 

B. GI?Y T? BÊN NH?N ?Y QUY?N C?N CUNG C?P ( Ch? áp d?ng d?i v?i h?p d?ng ?y quy?n ):

1. Ch?ng minh nhân dân ho?c h? chi?u c?a bên nh?n ?y quy?n

2. H? kh?u c?a bên nh?n ?y quy?n

3. Phi?u yêu c?u công ch?ng

 

C. TRÌNH T? ,TH? T?C CÔNG CH?NG

 Bu?c 1 : Ngu?i yêu c?u công ch?ng t?p h?p d? các gi?y t? theo hu?ng d?n r?i n?p t?i phòng ti?p nh?n h? so ( B?n photo và b?n g?c d? d?i chi?u ) ; H? so photo có th? n?p tr?c ti?p, G?i Fax, Email ho?c có th? yêu c?u nh?n h? so, tu v?n t?i nhà ( có thù lao )

Bu?c 2: B? ph?n ti?p nh?n h? so s? ki?m tra h? so dã nh?n và các di?u ki?n công ch?ng, n?u th?y d? di?u ki?n thì s? nh?n h? so, n?u thi?u s? yêu c?u b? sung ho?c t? ch?i ti?p nh?n n?u không d? di?u ki?n công ch?ng theo Lu?t d?nh.

Bu?c 3: Ngay sau khi dã nh?n d? h? so, b? ph?n nghi?p v? s? ti?n hành so?n th?o h?p d?ng giao d?ch ( Trong th?i gian kho?ng 30 - 45 phút ). H?p d?ng, giao d?ch sau khi so?n th?o s? du?c chuy?n sang b? ph?n th?m d?nh n?i dung, th?m d?nh k? thu?t d? rà soát l?i, và chuy?n cho các bên d?c l?i.

Bu?c 4: Các bên sau khi dã d?c l?i, n?u không có yêu c?u ch?nh s?a gì s? ký/di?m ch? vào t?ng trang c?a h?p d?ng ( theo hu?ng d?n ). Công ch?ng viên s? ký sau dó d? chuy?n sang b? ph?n dóng d?u, luu h? so và tr? h? so.

Bu?c 5: Ngu?i yêu c?u công ch?ng ho?c m?t trong các bên  n?p l? phí, thù lao công ch?ng, nh?n các b?n h?p d?ng, giao d?ch dã du?c công ch?ng t?i qu?y thu ngân, tr? h? so.

 

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Video Đại AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Thống kê truy cập

4404420
Hôm nay:Hôm nay:992
Tháng này:Tháng này:100001
Tất cả:Tất cả:4404420

You are here