Lỗi
  • JFolder::create: Could not create directory

Thủ tục cấp

"Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân là co s? pháp lý ch?ng minh tình tr?ng hôn nhân c?a duong s? t?i th?i di?m c?p gi?y, s? d?ng vào vi?c dang ký k?t hôn ho?c các m?c dích khác", lu?t su Vu Ti?n Vinh tu v?n.

Theo quy d?nh t?i các Di?u 65, 66, 67 Ngh? d?nh s? 158/2005/ND-CP ngày 27/12/2005 c?a Chính ph? và M?c II Thông tu s? 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 c?a B? Tu pháp hu?ng d?n th?c hi?n vi?c dang ký và qu?n lý h? t?ch thì Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân là co s? pháp lý ch?ng minh tình tr?ng hôn nhân c?a duong s? t?i th?i di?m c?p gi?y, s? d?ng vào vi?c dang ký k?t hôn ho?c vào các m?c dích khác.

N?u duong s? (công dân Vi?t Nam) dang cu trú ? trong nu?c thì th?m quy?n c?p Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân thu?c UBND c?p xã noi ngu?i dó cu trú. Gi?y có giá tr? 6 tháng, k? t? ngày xác nh?n.

Tru?ng h?p ngu?i yêu c?u c?p Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân dã có v?, có ch?ng, nhung dã ly hôn ho?c ngu?i kia dã ch?t, thì ph?i xu?t trình trích l?c b?n án ho?c quy?t d?nh dã có hi?u l?c pháp lu?t c?a tòa án v? vi?c ly hôn ho?c b?n sao gi?y ch?ng t?. Sau khi nh?n d? gi?y t? h?p l?, ch? t?ch UBND c?p xã ký và c?p cho duong s? Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (theo m?u quy d?nh). Tru?ng h?p c?n ph?i xác minh thì th?i h?n không quá 5 ngày.

Theo quy d?nh t?i di?m 2 m?c II Thông tu nói trên, khi duong s? yêu c?u c?p l?i Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân do gi?y xác nh?n tru?c dó dã h?t th?i h?n s? d?ng, thì duong s? ph?i n?p l?i Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân cu; trong tru?ng h?p duong s? khai dã làm m?t Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân, thì ph?i có cam k?t v? vi?c chua dang ký k?t hôn; b?n cam k?t ph?i luu trong h? so c?p xác nh?n tình tr?ng hôn nhân.

Nhu v?y, v?i các quy d?nh nêu trên, d? du?c c?p Gi?y xác nh?n tình tr?ng hôn nhân (l?n 2), b?n c?n n?p h? so g?i UBND c?p xã noi b?n dang cu trú. H? so g?m:

- T? khai (theo m?u quy d?nh)

- Gi?y cam k?t c?a b?n v? vi?c chua dang ký k?t hôn.

Khi n?p h? so, b?n c?n xu?t trình trích l?c b?n án ho?c quy?t d?nh dã có hi?u l?c pháp lu?t c?a tòa án v? vi?c ly hôn c?a b?n tru?c dây, gi?y ch?ng minh nhân dân và s? h? kh?u gia dình.

Lu?t su Vu Ti?n Vinh
Công ty Lu?t B?o An
41 Tr?n H?u Tu?c, D?ng Da, Hà N?i

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Video Đại AnGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module

Thống kê truy cập

4402223
Hôm nay:Hôm nay:1864
Tháng này:Tháng này:100001
Tất cả:Tất cả:4402223

You are here